Servicii

Documentații de mediu

“Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte” - Confucius

Documentații necesare în procesul de dezvoltare/modernizare și de autorizare de mediu pentru operatorii economici:

APE:

  • Documentații tehnice necesare obținerii avizului privind începerea lucrărilor de execuție din punct de vedere al alimentării/evacuării apelor de pe amplasamentul unui obiectiv industrial;
  • Documentații tehnice necesare obținerii autorizațiilor de gospodărire a apelor;
  • Memoriu tehnic necesar obținerii acordului de preluare a apelor uzate;

MEDIU:

Studii pentru protecția mediului conform legilsației naționale de mediu: Studii de evaluarea a impactului asupra mediului, Rapoarte de Mediu pentru Planuri si Programe, Bilanțuri de mediu de nivel I si II inclusiv Studii de evaluare a riscului, Rapoarte de amplasament pentru obiectivele care intră sub incidența Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, Rapoarte privind starea de referință a unui obiectiv industrial, Elaborare cartare strategică de zgomot și planuri de actiune, pentru surse industriale, trafic rutier, trafic feroviar și trafic aerian.

Activități de mediu prestate pentru operatorii economici conform cerințelor din actele de reglementare și din legislația aplicabila în domeniul mediului:

  • Notificări privind stabilirea obligațiilor de mediu la inchiderea activității, proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activități etc…
  • Plan de gestionare al solvenților organici;
  • Rapoarte privind managementul deșeurilor generate;
  • Calculul contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu de agenții economici.

În plus, prin elaborarea studiilor BREEAM pentru zgomot oferim soluții și asistență tehnică pentru dimensionarea optimă a fațadelor imobilelor, pe baza rezultatelor obținute prin  modelare acustică.

Oferim consultanță de mediu tip Due Diligence  de mediu DDM -, cu privire la modul în care pot fi asumate obligatiile de mediu ale unui obiectiv reglementat din punct de vedere al mediului, astfel încat achizitorul  să  poata evalua costurile și perioada de îndeplinire a obligațiilor de mediu.

Serviciile noastre se bazează pe experiența personalului propriu, certificată prin atestatele și acreditările emise de organismele abilitate.

CEPSTRA GRUP deține următoarele atestate/certificări /acreditări profesionale

Ca bază tehnologică, CEPSTRA GRUP dispune de echipamente și programe software dedicate, performante pentru elaborarea studiilor și documentaților tehnice în  domeniile de competență.

Deținem sisteme informatice geografice, GPS de precizie ridicată, sisteme informatice IT, licențe sistem de operare, licență ArcGIS și echipamente suport pentru acuratețea rezultatelor activității desfășurate.